Samsung J4+ and J6+

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
616377
0
180
block

What is the internal storage capacity of the J4+?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)