Samsung Galaxy S7

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
176355
0
360
block

What are some uses of the OTG adapter?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


176356
0
360
none
176357
0
360
none
176358
0
360
none
176359
0
360
none
176360
0
360
none