Saliva

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
795344
0
300
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Define saliva

A colourless, tasteless viscid fluid secreted from the salivary glands that bathes the oral cavity

Bạn đã nhận được nó phải không?

795345
0
300
none
795346
0
300
none
795347
0
300
none
795348
0
300
none
795349
0
300
none
795350
0
300
none
795351
0
300
none
795352
0
300
none
795353
0
300
none
795354
0
300
none