Salesforce Platform Developer I

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
577573
0
60
block

Describe the relationship between sObjects and Salesforce records.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


577574
0
60
none
577575
0
60
none