Safe Injection Practice BCH

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
590123
0
180
block

Hand hygiene is important before medication preparation.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
590124
0
180
none
590125
0
180
none
590126
0
180
none
590127
0
180
none
590128
0
180
none
590129
0
180
none
590130
0
180
none
590131
0
180
none
590132
0
180
none
590133
0
180
none
590134
0
180
none