Roofing

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
106807
0
240
block

What are the thirteen roofing steps in order?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nhấp và kéo

Power vent

Ridge vent

Underlayment

Removal

Drip edge

Ridge vent/cap shingle

Shingle

Storm defender

Starter strip

Flashing

Replace decking

Pipe collars

Chimney cricket


106808
0
240
none
106809
0
240
none
106810
0
240
none
106811
0
240
none
106812
0
180
none
106813
0
360
none
106814
0
240
none
106815
0
240
none
106816
0
240
none
106817
0
240
none
106818
0
240
none
106819
0
240
none
106820
0
240
none
106821
0
240
none