Rocket Engines

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
70013
0
60
block

Primary role of launch vehicles?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
70016
0
120
none
70018
0
120
none
70019
0
120
none
70022
0
120
none
70026
0
180
none
70028
0
240
none
70030
0
300
none
70034
0
300
none
70035
0
300
none
70037
0
240
none
70043
0
240
none