Risk perceptions

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
361428
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is it?

Probability of an event happening, Risk(i) = Prob(i) x Imp(i), Perceived risk and not the actual risk is important

Bạn đã nhận được nó phải không?

361429
0
120
none
361430
0
120
none
361431
0
120
none
361432
0
120
none
361433
0
120
none