Revolutionary War

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
167868
0
120
block

matching 4

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Battle of Cowpens

Battle at Yorktown

Nhấp và kéo

American victory showing cooperation of Continental Army and partisan forces.

Final battle of the war


167869
0
120
none
167870
0
120
none
167871
0
120
none
167872
0
120
none
167873
0
300
none
167874
0
120
none
167875
0
120
none