Review - Changes and Reforms

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
496280
0
120
block

Find the Pairs

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Hammer

Mallet

Saw/Handsaw

Screwdriver

Wrench

Wood screw

Nail

Power Saw

Nhấp và kéo

Chave de Fenda

Prego

Chave Inglesa

Serra

Parafuso

Martelo

Serra Elétrica

Marreta


496281
0
120
none
496282
0
60
none
496283
0
120
none
496285
0
120
none
496286
0
120
none
496287
0
120
none