Respiratory

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
591104
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the diagnosis?

Adenocarcinoma LungBạn đã nhận được nó phải không?

591105
0
60
none
591106
0
60
none
591107
0
60
none
591108
0
60
none
591109
0
60
none
591110
0
60
none
591111
0
60
none
591112
0
60
none
591113
0
60
none
591114
0
60
none
591116
0
60
none
591118
0
60
none
591119
0
60
none
591120
0
60
none