Respiration

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
58419
0
60
block

What is respiration?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)The

(O2 & CO2) between the

and the

in the lungs58420
0
60
none
58421
0
60
none
58422
0
60
none
58423
0
60
none
58424
0
60
none
58425
0
20
none
58441
0
25
none
58442
0
30
none
58443
0
60
none