Resource and technology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
124849
0
120
block

Match the following career with technology required

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Secretary

Teacher

Receptionist

Nhấp và kéo

Computer system

Telephone

Multimedia projector