Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
58444
0
120
block

Ovarian cancer

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Granulosa

Leydig sertoli

Krukenberg

Choriocarcinoma

Dysgerminoma

Teratoma

Yolk sac tumour

Fibroma

Nhấp và kéo

GI met

oestrogen producing

all 3 embryonic layers

Meig's syndrome (ascites and pleural effusion)

raised AFP

Like testicular seminoma

Androgen producing

gestational trophoblastic disease


58455
0
120
none
58311
0
120
none
58312
0
120
none
58313
0
120
none
58314
0
120
none
58315
0
120
none
58317
0
120
none
58318
0
120
none
58320
0
120
none
58321
0
120
none
58322
0
120
none
58325
0
120
none
58326
0
120
none
58327
0
120
none