REPASO DE EXAMEN MF_952_2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
562886
0
20
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

¿Para qué sirve un sistema de archivo de disco?

para almacenar, acceder y manipular los archivos

Bạn đã nhận được nó phải không?

562887
0
20
none
562888
0
30
none
562889
0
20
none