Reflexes

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
220760
0
120
block

Match them up

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Monosynaptic

Polysynaptic

Nhấp và kéo

Single muscle stretched, single sensory fibre, motor fibre and synapse.

Interneurone, makes change in antagonistic muscles as well.


220762
0
120
none
220764
0
120
none
220765
0
120
none
220766
0
120
none
220767
0
120
none
220839
0
120
none
220840
0
120
none
220841
0
120
none
220842
0
120
none
220843
0
120
none