Reduce Garbage

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
104862
0
180
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

convince someone

a waste

be aware

school

a long

a reward

a small

slow

Nhấp và kéo

for doing something good

of money

to do something

of what you are doing

line

progress

amount

rules