Recording skills

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
189513
0
120
block

Which Stereo Micing Technique is this?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


189606
0
120
none
189607
0
120
none
189608
0
120
none
189609
0
120
none