Rational Numbers

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
118347
0
120
block

The equivalent of 5/7, whose numerator is 45 is

Điền vào chỗ trống  

(0/0)45/63118349
0
120
none
118352
0
120
none
118354
0
120
none
118356
0
120
none
118358
0
120
none
118360
0
120
none
118361
0
120
none
118362
0
120
none
118363
0
120
none