Rational Numbers

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
116664
0
120
block

The sum of the rational numbers – 8/19 and -4/57 is _____

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


116665
0
120
none
116666
0
120
none
116667
0
120
none
116668
0
120
none
116669
0
120
none
116670
0
120
none
116671
0
120
none
116672
0
120
none
116673
0
120
none
116674
0
120
none
116675
0
120
none
116676
0
120
none
116688
0
120
none
116689
0
120
none