Random info

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
562362
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Klc

Critical stress intensity factor.

Bạn đã nhận được nó phải không?