Radiology - X Ray Machine

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
318803
0
120
block

A filter is inserted in the path of the x-ray beam to

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


318806
0
120
none
318808
0
120
none
318811
0
120
none
318813
0
120
none
318828
0
120
none
318830
0
120
none
318831
0
120
none
318833
0
120
none
318835
0
120
none
318841
0
120
none
318843
0
120
none