Radiology - X Ray Machine

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
318763
0
120
block

Mean X - Ray bem energy is a function of

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
318764
0
120
none
318766
0
120
none
318771
0
120
none
318774
0
120
none
318776
0
120
none
318777
0
120
none
318780
0
120
none
318783
0
120
none
318785
0
120
none
318786
0
120
none
318788
0
120
none
318790
0
120
none
318792
0
120
none
318796
0
120
none