Radiology Ch.21-Normal Anatomy Part 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
595252
0
120
block

What is this continuation of the mandibular ramus?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


595253
0
120
none
595255
0
120
none
595011
0
120
none
595017
0
120
none
595024
0
120
none
595029
0
120
none
595077
0
120
none
595078
0
120
none
595079
0
120
none