Quiz 7.1

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
607660
0
60
block

1. The femur lies ________ to the pelvis:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
607661
0
60
none
607662
0
60
none
607663
0
60
none
607664
0
60
none
607665
0
60
none
607666
0
60
none
607667
0
60
none
607668
0
60
none
607669
0
60
none
607670
0
60
none
607671
0
60
none
607672
0
60
none
607673
0
60
none
607674
0
60
none