Quiz 11

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
140253
0
120
block

Homo sapiens most likely evolved in:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


140254
0
120
none
140255
0
120
none
140256
0
120
none
140257
0
120
none
140258
0
120
none
140259
0
120
none
140260
0
120
none
140261
0
120
none
140262
0
120
none
140263
0
120
none
140264
0
120
none
140265
0
120
none
140267
0
120
none
140268
0
120
none