Psychology Piliavin study

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
231511
0
120
block

Diffusion of responsibility means

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
231512
0
120
none
231513
0
120
none
231515
0
120
none
231516
0
120
none
231517
0
120
none
231518
0
120
none
231519
0
120
none
231520
0
120
none
231521
0
120
none
231522
0
120
none
231523
0
120
none
231525
0
120
none
231526
0
120
none
231527
0
120
none