Psychology: Memory

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
171933
0
120
block

Match each definition to the correct key word

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Encoding

Retrieval

Duration

Capacity

Nhấp và kéo

How we process info.

How much information can be stored.

How long the info is stored for.

How we access the info we're trying to remember.


171934
0
120
none
171935
0
120
none
171936
0
180
none
171942
0
120
none
171944
0
120
none
171945
0
120
none