Psychology loftus and palmer study

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
231794
0
120
block

In the 1970's they new that people overestimated

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
231795
0
120
none
231796
0
120
none
231797
0
120
none
231798
0
120
none
231799
0
120
none
231800
0
120
none
231801
0
120
none
231802
0
120
none
231803
0
120
none
231804
0
120
none
231805
0
120
none
231807
0
120
none
231810
0
120
none
231811
0
120
none