Psychology Lecture 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
335407
0
120
block

What is the order of the scientific method?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)




So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

6

Nhấp và kéo

Question

Test of prediction

Hypothesis

Reflection

Observation

Prediction


335408
0
120
none
335409
0
120
none
335410
0
120
none
335411
0
120
none
335412
0
120
none
335413
0
120
none
336698
0
120
none
336700
0
120
none
336702
0
120
none
336706
0
120
none
336707
0
120
none
336710
0
120
none
335434
0
120
none
336714
0
120
none