Psychology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
129807
0
180
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Give one form of effective feedback

Feedback on controllable elements, general direction instead of precision for early learning, the feedback sandwich : praise - corrective feedback - praise

Bạn đã nhận được nó phải không?

129808
0
180
none
129809
0
180
none
129810
0
180
none
129811
0
180
none
129812
0
180
none
129782
0
180
none
129783
0
180
none
129784
0
180
none
129785
0
180
none
129786
0
180
none
129787
0
180
none
129788
0
180
none
129789
0
180
none
129790
0
180
none