Psychology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
129792
0
180
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

How are skills that consist of several distinct parts classified?

Serial skill

Bạn đã nhận được nó phải không?

129793
0
180
none
129794
0
180
none
129795
0
180
none
129796
0
180
none
129797
0
180
none
129798
0
180
none
129799
0
180
none
129800
0
180
none
129801
0
180
none
129802
0
180
none
129803
0
180
none
129804
0
180
none
129805
0
180
none
129806
0
180
none