Psych 300 Quiz 3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
883
0
120
block

The detection and encoding of stimulus energies by the nervous system is called:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
884
0
120
none
885
0
120
none
886
0
120
none
887
0
120
none
888
0
120
none
889
0
120
none
890
0
120
none
891
0
120
none
892
0
120
none
893
0
120
none
894
0
120
none
895
0
120
none
896
0
120
none
897
0
120
none