PSYC7056 Statistics

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
491523
0
60
block

Match the effect sizes

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Cohen's D

r

Eta squared n²

Nhấp và kéo

Correlation

Regression

ANOVA

Comparison of Means


491525
0
60
none
491526
0
60
none
491530
0
60
none
491533
0
60
none
491541
0
60
none
491542
0
60
none
491516
0
180
none
491517
0
120
none