PSYC3010 Sleep

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
222212
0
120
block

Snoopy is entering which sleep stage?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
222213
0
120
none
222214
0
120
none
222215
0
120
none
222216
0
120
none
222217
0
120
none
222218
0
120
none
222219
0
120
none
222220
0
120
none
222221
0
120
none
222222
0
120
none
222223
0
120
none
222241
0
120
none
222242
0
120
none
222243
0
120
none