PSIT Online Technical Assessment Portal

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
28628
0
120
block

What are the two main parts of the .NET framework?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)