Protocols for TCP/IP

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
365881
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

TCP Protocol

Responsible for reliable delivery.

Bạn đã nhận được nó phải không?

365882
0
600
none
365884
0
600
none
365885
0
600
none
365886
0
600
none
365887
0
600
none
365888
0
600
none
365890
0
600
none
365891
0
600
none