pronouns

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0 [{"id":7160,"quiz_id":"672","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-08-24 11:32:07","updated_at":"2015-08-24 11:32:07","questionName":"A man","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
7160
0
120
block

A man

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

girl

Ahmad

boys

car

Nhấp và kéo

They

it

She

He