Programming Semester 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
196334
0
60
block

What is the outcome of this loop?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


196338
0
30
none
196340
0
30
none
196343
0
30
none
196344
0
1
none