ProfEd - Item Analysis

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
278158
0
120
block

Arrange the following According to its Difficulty Index Interpretation

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

0.00 to 0.20

0.21 to 0.40

0.41 to 0.60

0.61 to 0.80

0.81 and above

Nhấp và kéo

Very Easy

Easy

Very Difficult

Difficult

Moderately Difficult


278159
0
120
none
278160
0
120
none
278161
0
120
none
278162
0
120
none