Problem 3.35: Cost estimation; High-low; Regression: Wholesaler

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
178993
0
120
block

What is the formula for high – low method?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
178994
0
120
none
178995
0
120
none
178996
0
120
none
178997
0
120
none
178998
0
120
none
178999
0
120
none