Prime Numbers

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
374752
0
60
block

1 is a prime number or not?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
374753
0
60
none