Preventive Dentistry Toothbrushing

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
590718
0
120
block

Which of the following toothbrushing methods is sulcular?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


590720
0
120
none
590722
0
120
none
590724
0
120
none
590726
0
120
none
590727
0
120
none
590730
0
120
none
590733
0
120
none
590734
0
120
none
590735
0
120
none
590736
0
120
none
590737
0
120
none
590738
0
120
none
590739
0
120
none
590740
0
120
none