pretierite

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
136902
0
60
block

Match the AR pretierite endings to the according person...

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

I

You

He / She / It

We

You (all)

They

Nhấp và kéo

amos

aron

é

aste

ó

asteis


136904
0
120
none