Present Perfect game

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
573149
0
180
block

GO

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
573150
0
60
none
573151
0
60
none
573152
0
60
none
573153
0
60
none
573154
0
60
none
573155
0
60
none
573156
0
60
none
573157
0
60
none
573158
0
60
none
573159
0
60
none
573160
0
60
none
573161
0
60
none
573162
0
60
none
573163
0
60
none