Prepositions challenge 01

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
480879
0
60
block

Why are you staring __________me like that?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
480880
0
60
none
480882
0
60
none
480883
0
60
none
480884
0
60
none
480885
0
60
none
480887
0
60
none
480888
0
60
none
480889
0
60
none
480891
0
60
none
480893
0
60
none