Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
409499
0
120
block

Capas de la tierra

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

manto superior

núcleo interno

núcleo externo

corteza

manto inferior


409500
0
120
none