Pre Test on Geography M.2/1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
608783
0
60
block

What does GIS stand for?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
608786
0
60
none
608787
0
60
none
608788
0
60
none
608790
0
60
none
608791
0
60
none
608705
0
60
none
608706
0
60
none
608707
0
60
none
608708
0
60
none