Pre Exam Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
757
0
180
block

what command line can you use to see the routing table?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
758
0
180
none