Police Powers Test #4

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
337989
0
60
block

An officer’s use of discretion is not affected by

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
337992
0
60
none
337996
0
60
none
337999
0
60
none
338005
0
120
none
338007
0
120
none
338009
0
60
none
338012
0
60
none
338013
0
60
none
338016
0
60
none
338018
0
60
none
338019
0
60
none
338020
0
60
none
338055
0
60
none
338056
0
60
none